Warunki korzystania ze strony internetowej OTI Europa Asec

Ta strona internetowa (“witryna OTI Europa Asec”) jest internetową usługą informacyjną i komunikacyjną świadczoną przez On Track Innovations Ltd. (“OTI Europa Asec”, “my” lub “nasze”). Przed rozpoczęciem korzystania ze strony OTI Europa Asec przeczytaj uważnie poniższe Warunki. Korzystając ze strony OTI Europa Asec, akceptujesz niniejsze Warunki użytkowania. Warunki użytkowania określone w niniejszym dokumencie dotyczą wszystkich materiałów, treści, komunikacji online i innych informacji, które są lub stają się dostępne na stronie OTI Europa Asec. Jeśli nie zgadzasz się na niniejsze Warunki użytkowania, nie możesz korzystać ze strony OTI Europa Asec.

Prawa autorskie

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie treści (takie jak tekst, grafika, zdjęcia i inne materiały) na stronie OTI Europa ASEC stanowią własność OTI Europa ASEC lub jej dostawców i są chronione przez międzynarodowe prawa autorskie. Kompilacja (czyli zbieranie, układanie i składanie) wszystkich treści na OTI Europa Asec jest wyłączną własnością OTI Europa Asec i jest chroniona przez izraelskie, amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie. Całe oprogramowanie używane na stronie OTI Europa Asec jest własnością OTI Europa Asec lub jego dostawców oprogramowania i jest chronione prawem autorskim Izraela, Stanów Zjednoczonych i międzynarodowym. O ile prawo Izraela i USA nie stanowi inaczej, treści ze strony OTI Europa Asec można przeglądać, powielać, wyświetlać lub przechowywać wyłącznie w celach prywatnych i niekomercyjnych. Użytkownik jest również upoważniony do elektronicznego kopiowania i / lub drukowania wydrukowanych części Witryny OTI Europa Asec w celu korzystania z witryny OTI Europa Asec lub przeglądania jej treści. Jakiekolwiek inne wykorzystanie, w tym powielanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmisja, zmiana, ponowna publikacja, wyświetlanie lub wykonywanie treści dostępnych na OTI Europa Asec jest surowo zabronione, chyba że jest to autoryzowane przez OTI Europa Asec.

 

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe, logotypy, znaki usługowe, nazwy handlowe i stroje firmowe, które pojawiają się na OTI Europa ASEC Site (zbiorczo „Znaki”) stanowią własność OTI Europa ASEC lub innych odpowiednich podmiotów, które udzieliły OTI Europa ASEC prawo i licencję do korzystania z takich własności intelektualnych. Użytkownik nie może używać żadnych śladów bez pisemnej zgody OTI Europa ASEC i zabrania się używania jakichkolwiek znaków w jakikolwiek sposób, który może powodować zamieszanie wśród opinii publicznej lub w sposób, który byłby wyrazem OTI Europa ASEC lub któregokolwiek z jej podmiotów zależnych. Nie wolno używać żadnych metatagów ani żadnych innych “ukrytych tekstów” wykorzystujących nazwę lub znaki towarowe OTI Europa Asec bez wyraźnej pisemnej zgody OTI Europa Asec. Nie można wykorzystywać technik kadrowania do zawarcia jakiejkolwiek części strony OTI Europa Asec bez wyraźnej pisemnej zgody OTI Europa Asec.

 

Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

Informacje, usługi i / lub produkty oraz materiały dostępne na  stronie OTI Europa ASEC, w tym, teksty, grafiki i linki, są dostarczane na zasadzie „As Is” bez gwarancji lub warunków w ogóle.

Materiały publikowane przez OTI Europa Asec i zawarte w witrynie OTI Europa Asec mogą zawierać błędy typograficzne lub komputerowe. OTI Europa Asec nie składa żadnych oświadczeń ani nie gwarantuje dokładności, niezawodności, aktualności ani kompletności materiałów. Informacje dostępne na stronie OTI Europa Asec mogą zawierać odniesienia do produktów, programów lub usług, które nie są dostępne w danym kraju. OTI Europa Asec nie gwarantuje, że takie produkty, programy lub usługi będą dostępne w danym kraju w dowolnym czasie. Niektóre materiały udostępnione na stronie OTI Europa Asec mogą być wynikiem badań i / lub wkładu niezależnych osób lub organizacji. OTI Europa Asec nie składa żadnych oświadczeń ani nie gwarantuje poprawności jakichkolwiek danych lub wniosków zgłoszonych w materiałach wnoszonych przez niezależne osoby lub organizacje.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, OTI Europa ASEC ZRZEKA SIĘ WSZELKICH OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOMNIEMANYCH LUB USTAWOWYCH, W ODNIESIENIU DO TAKICH INFORMACJI, USŁUG, PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW, W TYM MIĘDZY INNYMI, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. CEL, TYTUŁ, NIENARUSZENIE PRAW, WOLNOŚĆ KOMPUTERA OD WIRUSA ORAZ DOMNIEMANE GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA LUB PRZEDMIOTU WYNIKÓW.

 

Informacje o produkcie

Chociaż strona OTI Europa Asec stara się być tak dokładna, jak to możliwe, nie gwarantujemy, że opisy produktów lub usług lub inne treści OTI Europa Asec Site są dokładne, kompletne, niezawodne, aktualne lub wolne od błędów. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy drukarskie lub błędy komputera.

 

Licencja i dostęp do strony

OTI Europa Asec udziela użytkownikowi ograniczonej licencji na dostęp i osobiste korzystanie z tej strony. Inne niż dozwolone powyżej w sekcji Prawa autorskie, nie można pobierać, kopiować (poza buforowaniem stron) lub modyfikować strony OTI Europa Asec lub jakiejkolwiek jej części. Twoja licencja na pobieranie i korzystanie ze Strony OTI Europa Asec nie obejmuje żadnej odsprzedaży lub komercyjnego wykorzystania strony OTI Europa Asec ani jej zawartości, jakiegokolwiek zbierania ani używania jakichkolwiek wykazów produktów, opisów lub cen; jakiekolwiek pochodne użycie strony OTI Europa Asec lub jej zawartości; pobieranie lub kopiowanie konta lub informacji kontaktowych w celach komercyjnych; lub jakiekolwiek wykorzystanie eksploracji danych. Poza przypadkami dozwolonymi powyżej w części dotyczącej praw autorskich, ani strona internetowa OTI Europa Asec, ani żadna jej część, nie może być powielana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana, odwiedzana lub w inny sposób wykorzystywana do jakichkolwiek celów komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody OTI Europa Asec. Każde nieautoryzowane użycie lub jakiekolwiek naruszenie niniejszych Warunków użytkowania natychmiast i automatycznie kończy zezwolenie lub licencję udzieloną użytkownikowi na mocy niniejszych Warunków użytkowania.

 

Privacy

You agree that OTI Europa Asec may use and/or disclose personally identifying information consistent with our Privacy Policy.

 

Elektroniczna komunikacja OTI Europa Asec

Użytkownik wyraża zgodę na to, że OTI Europa Asec jest upoważniony do przesyłania pocztą elektroniczną takich zgodnych z prawem celów, które OTI Europa Asec uzna za stosowne. Wykorzystywanie danych osobowych użytkownika podlega polityce prywatności OTI Europa Asec.

 

Linki do innych stron i usług

Witryna OTI Europa Asec może zawierać linki do stron internetowych innych niż nasze, wyłącznie dla wygody naszych gości. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że OTI Europa Asec nie kontroluje zawartości lub dostępności tych witryn i nie popiera ani nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość, reklamy, produkty, usługi lub inne materiały lub ich gromadzenie, utrzymywanie lub użytkowanie przez osoby postronne. Identyfikowalne informacje, które mogą zbierać takie strony osób trzecich.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM PRZYPADKU OTI EUROPA ASEC ANI ŻADEN JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH ANI DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ KORZYSTANIA, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ DANYCH, KOSZT POKRYWY LUB BEZPOŚREDNIO, POŚREDNIO, SPECJALNIE, KARNY, PRZYPADKOWY, PRZYKŁADOWY LUB WTÓRNE SZKODY, NAWET JEŚLI OTI Europa ASECS WCZEŚNIEJ ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, CZY W DZIAŁANIU, NA MOCY UMOWY, ZANIEDBANIA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII, WYNIKAJĄCEJ Z LUB W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM, NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYCIA, OPARCIA NA LUB WYDAJNOŚĆ INFORMACJI, USŁUG, PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH Z WITRYNY. Ograniczenia te obowiązują niezależnie od wszelkich niepowodzeń zasadniczego celu lub istnienia jakiegokolwiek ograniczonego środka prawnego. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczanie czasu trwania dorozumianej gwarancji lub wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.

 

Obowiązujące prawo

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że strona OTI Europa Asec jest tworzona i kontrolowana przez OTI Europa Asec i jej biuro w Polsce. Użytkownik wyraża zgodę, że (i) niniejsze Warunki użytkowania, ich interpretacja i wszelkie działania prawne lub postępowanie między użytkownikiem, a OTI Europa Asec lub jego oddziałami będą podlegały wyłącznie ustawom i prawom Państwa polskiego ; (ii) właściwy sąd rejonu Krakowa (w Państwie Polska) ma wyłączną jurysdykcję personalną w odniesieniu do każdej sprawy lub konfliktu powstałego w związku z OTI Europa Asec Site; oraz (iii) wszelkie powództwa, które możesz mieć w odniesieniu do OTI Europa Asec, tracą ważność po upływie jednego (1) roku od momentu powstania przyczyny i tracą ważność.

 

Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć i zatrzymać nieszkodliwe OTI Europa Asec, jej spółki stowarzyszone, pracowników, agentów i cesjonariuszy od wszelkich roszczeń, działań, żądań, zobowiązań, strat, szkód, osądów, kar, rozliczeń, kosztów i wydatków (w tym rozsądnego prawnika opłaty i koszty) OTI Europa Asec może ponieść (“Straty”) w takim zakresie, w jakim Straty powstają z, są oparte lub odnoszą się do: (i) Państwa dostępu, prowadzenia lub korzystania z Witryny OTI Europa Asec; lub (ii) naruszeniem lub naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania, wszelkich przepisów prawa, ustaw, zarządzeń, regulacji lub praw osób trzecich.

 

Modyfikacje

OTI Europa Asec zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie według własnego uznania, do modyfikowania, zmieniania lub aktualizowania niniejszych Warunków użytkowania, a użytkownik  zgadzasz się na takie modyfikacje, zmiany lub aktualizacje. Dalsze korzystanie ze strony OTI Europa Asec po każdej takiej modyfikacji stanowi Twoją zgodę i zgodę na wszelkie zmiany w niniejszych Warunkach użytkowania.

Inne

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie zostanie wykonane, a pozostałe postanowienia będą egzekwowane. Nagłówki służą wyłącznie celom referencyjnym iw żaden sposób nie definiują, nie ograniczają, nie interpretują ani nie opisują zakresu lub zakresu takiej sekcji.